Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου

Η HENGAS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Όταν καλείτε την εταιρεία διανομής φυσικού αερίου HenGas τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας μας (όπως ο τηλεφωνικός σας αριθμός, η ώρα και η διάρκεια της κλήσης), καθώς και το τμήμα που συνδεθήκατε καταγράφονται. Δεν καταγράφεται το περιεχόμενο της μεταξύ μας συνομιλίας, εκτός εάν η μαγνητοφώνηση αποτελεί έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας, όπως για παράδειγμα κατά την ανταπόκριση μας σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης (άρθρο 61 παρ. 4 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών από μέρους της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου HenGas, στην εκπλήρωσης των εννόμων υποχρεώσεών μας ως Διαχειριστές του δικτύου, καθώς και στην εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ο αριθμός τηλεφώνου σας) στο πλαίσιο της παρούσας κλήσης λαμβάνει χώρα προς εκπλήρωση των παρεχόμενων από μέρους  μας υπηρεσιών σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, προς ικανοποίηση αιτημάτων σύνδεσης διακοπής, ακύρωσης, επανασύνδεσης, προς διεκπεραίωση παραπόνων πελατών και εξυπηρέτηση αιτημάτων πελατών, καθώς και προς την άμεση επέμβαση σε περίπτωση μη ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος παροχής φυσικού αερίου.

Κατά περίπτωση ενδέχεται η εταιρεία να είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα σας και για το σκοπό αυτό μπορεί επίσης να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΗΚΑΣΠ) εάν αυτό απαιτείται για να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο του αιτήματός σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας κλήσης, διαβιβάζονται σε τρίτους, στους οποίους η HENGAS Α.Ε. αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ή με τους οποίους συνεργάζεται, ειδικότερα σε παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για το εκάστοτε απαιτούμενο από την νομοθεσία χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αρμόδιες δημόσιες αρχές έχουν δικαίωμα να ελέγξουν την HENGAS Α.Ε. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση  από διατάξεις  του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης,  τα  προσωπικά   σας  δεδομένα αποθηκεύονται για  όσο  χρονικό  διάστημα  είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης  και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να τύχουν λήψης προσωπικών σας δεδομένων, να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες.

Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη): το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων, όταν δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μη χαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από τα δικαιώματα διαγραφής και φορητότητας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 3 και 20 παρ. 3 του Κανονισμού και τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 35 Ν. 4624/2019.

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου→ Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλώ απευθυνθείτε στην ετταιρεία:

HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Δ.Τ. HENGAS Α.Ε)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ο.Τ 36, ΝΒ7, Τ.Κ 57022,

E-mail: privacy@hengas.gr.

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο