Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας η Προδημοσίευση του Οδηγού Δράσης για το Έργο: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης».

Η ανωτέρω δράση αφορά την επιχορήγηση των δημοτών της Μεγαλόπολης που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου που κατασκευάζει η HENGAS για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 11.760.000,00 € και δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. Φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η HENGAS A.E.

Παραθέτουμε βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο του Οδηγού Δράσης. Επισημαίνουμε πως ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει με μεγάλη προσοχή τα όσα αναφέρονται στο Προσχέδιο του Οδηγού.  

Κατηγορίες Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης): α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος). Στην περίπτωση που το απαιτούμενο εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση από τον αιτούντα για το είδος του εμπράγματου δικαιώματος και τη χρήση της κατοικίας. β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλ. δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου την 31.12.2021).

Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: – Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα. – Βρίσκεται στην πόλη της Μεγαλόπολης και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από το υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 5 – Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο. – Διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία, ή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες. Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός της κατοικίας τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 30.06.2023.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι οι εξής:

1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

2. Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και εάν πρόκειται για σύστημα θέρμανσης πετρελαίου, βιομάζας (ξυλεία ή πέλλετ) ή υγραερίου και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Α/ΑΕγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα PΑνώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ)

(kW)(€)
1P≤354.000 €
235<P≤506.500 €
350<P≤10011.500 €
4100<P≤20016.000 €
5P>20021.500 €

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01.01.2022.

O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο