Ισχύουσα νομοθεσία Αγοράς Φυσικού Αερίου: Το εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο είναι αυτά που θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς Ενέργειας στην Ελλάδα.

Αρχικά η ρύθμιση της διανομής και διαχείρισης του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ορίστηκε από τον Νόμο 2364/1995(ΦΕΚ Α΄252/06.12.1995), ο οποίος έθετε τους όρους εισαγωγής, μεταφοράς, εμπορίας και διανομής του φυσικού αερίου.  

Σήμερα μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία οι όροι και οι προϋποθέσεις τέθηκαν από το Νόμο 4336/2015(ΦΕΚ Α΄94/14.08.2015) το νομοθετικό πλαίσιο για τις ενεργειακές δραστηριότητες ρυθμίζεται από το Νόμο 4001/2011(ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011). Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου Νόμος 4337/2015(ΦΕΚ Α΄129/17.10.2015), Νόμος 4414/2016(ΦΕΚ Α΄149/09.08.2016), Νόμος 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄182/27.09.2016) και Νόμος 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016) ολοκληρώθηκε το εθνικό ενεργειακό δίκαιο. 

Με το Νόμο 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016) καθορίζεται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων φυσικού αερίου από άλλες διατάξεις. Ενώ με το Νόμο 4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/03.12.2019) θεσμοθετείται η ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ και η στήριξη των Α.Π.Ε.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Υπεύθυνη για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).  

Στα πλαίσια του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018) η ΡΑΕ προχώρησε στη χορήγηση στην HENGAS εννέα Αδειών Διανομής για: 


Με την απόφαση της ΡΑΕ 423/2021 χορηγήθηκε στην HENGAS Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 4678/11.10.2021) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 614/2021 Απόφαση (ΡΑΕ ΦΕΚ Β’ 4822/19.10.2021)

Με την απόφαση της ΡΑΕ 634/2021 εγκρίθηκε ο Κατάλογος Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 4411/25.09.2021)

Με την απόφαση της ΡΑΕ 615/2021 εγκρίθηκε ο Καθορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου και Έγκριση Τιμολογίου για τη βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 4280/16.09.2021)

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3726/12.08.2021)

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Πρώτη αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3727/12.08.2021)

Κανονισμός Μετρήσεων Δικτύου Διανομής

Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 2794/30.06.2021)

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022 – 2026

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 680/15.02.2022) για τα Δίκτυα Διανομής των Δήμων Δεσκάτης, Παιονίας, Πολυγύρου, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Τριπόλεως, Κορίνθου και Μεγαλόπολης για την περίοδο 2022-2026.

Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής & Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο

Με την απόφαση της ΡΑΕ 633/2021 (ΦΕΚ Β’ 4271/16.09.2021) καθορίζεται το πλαίσιο ανάπτυξης απομακρυσμένων δικτύων με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Με την απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1809/21.05.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε ο τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου ενώ με το ΦΕΚ Β’5661/17.12.2018 καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε τροχοφόρα οχήματα.  

Η μέγιστη μοναδιαία τιμή για τις υπηρεσίες Εικονικού Αγωγού καθορίζεται από τη ΡΑΕ και θεσμοθετείται με την Απόφαση ΡΑΕ 442/2019 (ΦΕΚ Β’ 2792/19.07.2019).

Σχετική Νομοθεσία

Ασφάλεια Εφοδιασμού: με τις αποφάσεις ΡΑΕ 567/2019 (ΦΕΚ Β’ 2501/25.06.2019) και 500/2018 ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2672/06.07.2018) και με (ΦΕΚ Β’ 3329/10.08.2018) εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Τεχνικοί Κανονισμοί

  • Κανονισμός Χαλύβδινου Δικτύου Πίεσης 19bar (ΦΕΚ Β’ 1552/24.10.2006)
  • Κανονισμός Δικτύου Πολυαιθυλενίου 4bar (ΦΕΚ Β’ 1530/19.10.2006) 
  • Κανονισμός Εγκατάστασης Παροχετευτικών Αγωγών & Μετρητών Φυσικού Αερίου 4bar (ΦΕΚ Β’ 1810/12.11.2006)
  • Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19bar) και δικτύων διανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4bar) (ΦΕΚ Β’ 1712/23.11.2006)
  • Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β’ 976/28.03.2012)
  • Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΦΕΚ Β’ 963/15.07.2003)
  • Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar (ΦΕΚ Β’ 236/26.03.1997)
  • Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων (ΦΕΚ Β’ 1809/21.05.2018) 
Μετάβαση στο περιεχόμενο