Κριτήριο ανάθεσης: Οι υπηρεσίες θα κατακυρωθούν με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά MWh μεταφερόμενης ποσότητας φυσικού αερίου.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/07/2024, ώρα 15:00

ερισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο