Η HENGAS A.E. ανακοινώνει την διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την πλήρωση των νέων αγωγών για το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με φυσικό αέριο και χρέωση της ποσότητας του.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.309,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/01/2023, ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο