Η HENGAS A.E. ανακοινώνει την διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την πλήρωση των νέων αγωγών για το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρεια Πελοποννήσου με φυσικό αέριο και χρέωση της ποσότητας του.

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.340,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/07/2022, ώρα 14:00

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο