Η «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝ. Α.Ε.», με δ.τ.
HENGAS S.A. προσκαλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση ένταξής τους
στον Πίνακα Προεπιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της πρόσκλησης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα ΤΕΥΧΗ της Προεπιλογής σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλοντας σχετική έντυπη αίτηση με τα στοιχεία  τους (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hengas.gr, υπόψη YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (κα Α. Τσιαντούλα, τηλ. 2311990100).

Μετάβαση στο περιεχόμενο