Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης έργου και υλικών και επίβλεψης έργου για το έργο “Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης”.

Το αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο Μέρος 1: Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Έργου και Υλικών, προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (28.800,00€) και στο Μέρος 2: Επίβλεψη έργου, προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (45.600,00€).

Η πράξη «Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης» χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Η  διάθεση της Διακήρυξης γίνεται αποκλειστικά από το Αρμόδιο Τμήμα της HENGAS A.E. – Υποδιεύθυνση Προμηθειών, κ. Τσιαντούλα Αικατερίνη, τηλ. 2311990100, e-mail: info@hengas.gr και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους.

Προκειμένου να αιτηθούν την αποστολή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν σχετική έντυπη αίτηση με τα στοιχεία  τους (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hengas.gr έτσι ώστε η  Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση  της  πλήρη  κατάλογο  όσων  παρέλαβαν  τη  Διακήρυξη,  για  την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι  παραλήπτες  της  Διακήρυξης  υποχρεούνται  να  ελέγξουν  άμεσα  το αντίτυπο  της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων  και  τον  συνολικό  αριθμό  σελίδων  και  εφόσον  διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν  νέο  πλήρες  αντίγραφο.  Προσφυγές  κατά  της  νομιμότητας  του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο