Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στον Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Η  διάθεση της Διακήρυξης γίνεται αποκλειστικά από το Αρμόδιο Τμήμα της HENGAS A.E. – Υποδιεύθυνση Προμηθειών, κ. Τσιαντούλα Αικατερίνη, τηλ. 2311990100, e-mail: info@hengas.gr και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους.

Προκειμένου να αιτηθούν την αποστολή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν σχετική έντυπη αίτηση με τα στοιχεία  τους (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hengas.gr έτσι ώστε η  Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση  της  πλήρη  κατάλογο  όσων  παρέλαβαν  τη  Διακήρυξη,  για  την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες  της  Διακήρυξης  υποχρεούνται  να  ελέγξουν  άμεσα  το αντίτυπο  της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων  και  τον  συνολικό  αριθμό  σελίδων  και  εφόσον  διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν  νέο  πλήρες  αντίγραφο.  Προσφυγές  κατά  της  νομιμότητας  του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο