Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης έργου και υλικών για το έργο “Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας”, συνολικού προϋπολογισμού 840.000,00 € πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα ΤΕΥΧΗ του Διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλοντας έως και την 10η/11ου/2021 το σχετικό αίτημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hengas.gr , υπόψη YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (κα Α. Τσιαντούλα), ΤΗΛ.: 2311 990 100. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν έγγραφα ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό, αποστέλλοντας γραπτή ή ηλεκτρονική διευκρινιστική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hengas.gr.