Με απόφαση του ΔΣ της HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. HENGAS Α.Ε.), με ημερομηνία 12/01/2022 αποφασίσθηκε η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της διαγωνιστικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για «τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (G.I.S.) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Αριθμός Διακήρυξης 10.2021) για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη προθεσμίας του διαγωνισμού με βάση την ως άνω Διακήρυξη, ήτοι έως τις 02-02-2022.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση παρατείνεται η δυνατότητα λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης έως και τις 02/02/2022.
Επιπρόσθετα, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ HENGAS A.E. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο