Η υλοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων διέπεται από Τεχνικούς  Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια της έναρξης της λειτουργίας τους. Η καλή διαχείριση και η τακτική προληπτική συντήρηση διασφαλίζουν την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων οφείλει να πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο ορίζει ότι ο καταναλωτής και χρήστης της εγκατάστασης φυσικού αερίου είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία, την καλή κατάσταση και την τακτική συντήρησή τους. Ταυτόχρονα, ο χρήστης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο της αρμόδιας εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της στο χώρο της εγκατάστασης προκειμένου για τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ο καταναλωτής οφείλει να τηρεί επιμελώς το αρχείο εγκατάστασης αερίου στο χώρο του και να το ενημερώνει με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή και με τα πιστοποιητικά συντήρησης ενώ  ο αδειοδοτημένος τεχνικός / αντιπρόσωπος της εταιρίας υποχρεούται να συμπληρώσει το Βιβλίο Συντήρησης, μετά από κάθε συντήρηση.

Η πραγματοποίηση του ελέγχου και η εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων συντήρησης επιτρέπουν στον καταναλωτή να :

  • Εγγυάται το καθεστώς αδιάλειπτης ασφάλειας λειτουργίας
  • διασφαλίζει την υψηλή απόδοση της εγκατάστασης και τη διατήρηση χαμηλών ποσοστών στις εκπομπές ρύπων
  • συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος
  • συμβάλει στη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης και άρα στην εξοικονόμηση χρημάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο