Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ

Τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων έχουν αποδείξει ότι το φυσικό αέριο αποτελεί προϊόν ασφαλές, το οποίο δεν περιέχει τοξικές ουσίες. Στην αρχική του μορφή, έτσι όπως υπάρχει στη φύση,  είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή του προσδίδεται τεχνικά στο στάδιο της διανομής, προκειμένου να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η παρουσία του, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαρροών. Επιπλέον, η διαδικασία εγκατάστασής του είναι μία απλή και γρήγορη διαδικασία, η οποία, εφόσον πραγματοποιηθεί από κατάλληλα καταρτισμένο, εξειδικευμένο προσωπικό,  σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, εγγυάται την ασφαλή χρήση του.

Ωστόσο, προκειμένου η χρήση του φυσικού αερίου να παραμένει ασφαλής και να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενο δυνητικού κινδύνου, σκόπιμο είναι να τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Συνοπτικά, οι τρόποι με τους οποίους ενισχύουμε το επίπεδο ασφάλειας χρήσης του Φυσικού Αερίου είναι οι εξής:

 • Εξασφαλίζουμε ότι η εσωτερική εγκατάσταση τηρεί όλες τις προϋποθέσεις.
 • Φροντίζουμε για τακτικό έλεγχο και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Επιλέγουμε την ορθή χρήση του Φυσικού Αερίου.
 • Σε περίπτωση βλάβης ειδοποιείται άμεσα ο συντηρητής και κατά περίπτωση η Εταιρεία Αερίου.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οσμή πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα στην Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης της Εταιρείας Διανομής Αερίου στον 5-ψήφιο αριθμό 11343. Μια αναγγελία βλάβης θα πρέπει να περιέχει τον ακριβή τόπο της βλάβης,  το είδος και την έκταση της βλάβης, την πιθανή αιτία της βλάβης, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του αναγγέλλοντος.
 • Σε περίπτωση οσμής μέσα σε κτήρια φροντίζουμε για τον άμεσο αερισμό του χώρου, δεν κάνουμε χρήση των συσκευών Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισμού (π.χ. εστίες, πρίζες, ηλεκτρικούς διακόπτες), δεν προκαλούμε φλόγα και κλείνουμε άμεσα την Κύρια Αποφρακτική Διάταξη (ΚΑΔ).

Αναλυτικά:

Διασφάλιση ποιότητας εσωτερικής εγκατάστασης

Ο εκάστοτε μελλοντικός χρήστης φυσικού αερίου οφείλει να διασφαλίσει την ανώτερη ποιότητα των εσωτερικών εγκαταστάσεων στο χώρο του. Κάθε εσωτερική εγκατάσταση αποτελείται από ένα σύστημα σωληνώσεων, εξαρτημάτων και οργάνων, τα οποία συνδέουν το σημείο παράδοσης-παραλαβής (μετρητής φυσικού αερίου) με τον εγκατεστημένο λέβητα του πελάτη.

Για την τήρηση της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων, σε κάθε εσωτερική εγκατάσταση που εκτελείται πρέπει να ακολουθούνται πιστά τα θεσπισμένα κριτήρια που περιέχονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (για πίεση λειτουργίας μέχρι 500 mbar) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ 6598, Φ.Ε.Κ. 976, Τεύχος Β / 28-03-12.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Κάθε συσκευή φυσικού αερίου πρέπει να φέρει είτε επάνω της είτε στην πινακίδα της τη σήμανση CE, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Συσκευών Αερίου (2009/142/ΕΚ), γνωστοποιώντας έτσι στον χρήστη ότι έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ορισμένα πρότυπα ασφαλείας.

ΟΡΘΗ & ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο έλεγχος που έγινε συνήθεια

Κάθε καταναλωτής φυσικού αερίου οφείλει να προγραμματίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτικούς ελέγχους στην εσωτερική εγκατάσταση στο χώρο του, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία, η μέγιστη απόδοση και η καλή διαχείριση του συστήματος φυσικού αερίου. Στον εκάστοτε έλεγχο συμπεριλαμβάνονται τόσο οι συσκευές όσο και οι σωληνώσεις.

Ένας τυπικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 1. Ρύθμιση Καυστήρα
 2. Καθαρισμό Λέβητα
 3. Καθαρισμό & Ρύθμιση Εναλλάκτη Θερμότητας (όταν η παραγώμενη φλόγα έχει κίτρινες γλώσσες)
 4. Συνολικό Έλεγχο της Εγκατάστασης
 5. Συντήρηση Συσκευών Φυσικού Αερίου
 6. Αποτελεσματικότητα Συστημάτων/Διατάξεων Ρύθμισης Ασφάλειας, Αερισμού και Ελέγχου σε σημεία σύνδεσης συσκευών αερίου
 7. Αποτελεσματικότητα Συστημάτων Αποβολής Αερίων Καύσης

Κάθε 4 χρόνια, είναι απαραίτητο να προγραμματίζεται έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων, σύμφωνα με την Τεχνικό Κανονισμό, και να παρέχεται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη το αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου.

Συμπληρωματικά, πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση στα προϊόντα καύσης, για την εύρεση του ποσοστού απόδοσης του λέβητα και των μέγιστων τιμών καυσαερίων, όπως αυτά ορίζονται από το ΦΕΚ 2654/09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού».

Στο χώρο εγκατάστασης φυλάσσεται το βιβλίο της εγκατάστασης (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης), στο οποίο γίνεται καταγραφή του συνόλου των αποτελεσμάτων του εκάστοτε ελέγχου από τον αρμόδιο τεχνικό.

Η πιο σημαντική ενέργεια που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να παρατηρήσει άμεσα την χαρακτηριστική οσμή του φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση και αποκατάστασης του προβλήματος.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΟΣΜΗ

Βασικές αρχές

Σε περιπτώσεις εύρεσης οσμής αερίου, αυτή πρέπει να ανακοινώνεται άμεσα στην αρμόδια Εταιρεία Διανομής φυσικού αερίου με κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο  στον 5-ψήφιο αριθμό 10343. Κατά προτίμηση, η κλήση να πραγματοποιείται από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή.

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ελλείψεων ή βλαβών άλλης φύσης πρέπει να ειδοποιείται ο Αρμόδιος Συντηρητής του δικτύου διανομής και κατά περιπτώσεις η αντίστοιχη Εταιρία Διανομής.

Οσμή αερίου και αντίστοιχες ενέργειες σε εσωτερικό χώρο

 • Ανοίξτε διάπλατα θύρες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου!
 • Αποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες!
 • Αποφύγετε οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της οικίας, καθώς και τις τηλεφωνικές κλήσεις.
 • Να κλείσετε αμέσως την Κύρια Αποφρακτική Διάταξη (KAΔ).
 • Να ειδοποιηθεί άμεσα η αρμόδια Εταιρεία Διανομής μέσω εξωτερικού τηλεφώνου!!

Οσμή αερίου και αντίστοιχες ενέργειες στο ύπαιθρο

 • Ειδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Εταιρίας Διανομής!
 • Αν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.
 • Κλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων!
 • Αποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες!
 • Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!
 • Ειδοποιήστε τους ενοίκους της οικίας, αλλά μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

Πώς να απενεργοποιήσετε την παροχή αερίου στο μετρητή

 • Βρείτε την βαλβίδα ελέγχου αερίου έκτακτης ανάγκης. Αυτό βρίσκεται συχνά έξω σε ένα κιβώτιο μετρητών.  Αν όχι, κοιτάξτε κάτω από τις σκάλες, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας και στο γκαράζ.
 • Γυρίστε τη λαβή της βαλβίδας ελέγχου έκτακτης ανάγκης, οπότε ο μοχλός να είναι 90 μοίρες σε σχέση με το σώμα της βαλβίδας ελέγχου έκτακτης ανάγκης.
 • Ανοίξτε όλα τα παράθυρα και τις θύρες.
 • Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε όλους τους ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεόραση, υπολογιστή, φούρνο κ.λπ..
 • Σβήστε όποια εστία φωτιάς (κεριά κλπ.). Μην καπνίσετε ή ενεργήσετε με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.
 • Ανοίξτε τις ηλεκτρικές πόρτες ή τις πύλες χειροκίνητα.

Συστήματα Αερισμού

Στις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, ορίζεται ο τρόπος εξαερισμού κάθε συστήματος φυσικού αερίου, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες οξυγόνου για την πραγματοποίηση ορθής καύσης.

Πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της εγκατάστασης φυσικού αερίου και της μεθόδου απαγωγής καυσαερίων, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην λειτουργία της σε περιπτώσεις φραγής. Για να αποφευχθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω διαφόρων αιτιών προκαλείται αντίστροφη ροή καυσαερίων, οι σύγχρονες συσκευές φυσικού αερίου είναι εξοπλισμένες με μηχανισμό διακοπής της λειτουργίας τους, ο οποίος τις καθιστά ασφαλέστερες κατά την χρήση.

HENGAS-Η εταιρεία δίπλα στον καταναλωτή

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε την παραμικρή  υποψία σχετικά με την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος παροχής φυσικού αερίου στο σπίτι σας, στην επιχείρηση ή στη γειτονιά σας, η Hengas σας παρακινεί να το αναφέρετε στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας 11343 (Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας) ώστε να μπορέσουν να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο