ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


  Στοιχεία του αιτούντος

  Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρείας*
  Ιδιότητα*
  ΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
  ΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)
  ΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (1)
  Σταθερό Τηλέφωνο*
  Κινητό Τηλέφωνο*
  E-mail*
  Διεύθυνση Αλληλογραφίας*
  A.Φ.Μ.
  Δ.Ο.Υ.

  Στοιχεία του ακινήτου

  Οδός*
  Αριθμός*
  TK*
  Πόλη*
  Όροφος*

  Στοιχεία χρήσης του φυσικού αερίου

  Χρήση/εις φυσικού αερίου
  ΚΙΑΚΗ
  ΠΟΡΙΚΗ
  ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
  Θερμική Ισχύς Εγκατάστασης (ΚW ή kcal/h) *μετρούμενη σε κιλά, λίτρα , kwh

  Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης

  1. Απαραίτητη η προσκόμιση της εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

  Υπογραφή*

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με το παρόν έντυπο, τυγχάνουν επεξεργασίας από την HENGAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.(υπεύθυνος επεξεργασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση από το τεχνικό τμήμα της HENGAS Α.Ε. για τον βέλτιστο σχεδιασμό και προγραμματισμό του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.
  Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης πατώντας εδώ.